slo | eng | ger  
 
 
 

Čebelarska zveza
Slovenije

ČEBELAM PRIJAZNE OBČINE 2011
ČEBELAM NAJBOLJ PRIJAZNA OBČINA ZA LETO 2011 JE:
 
OBČINA ŽIROVNICA


(2. mesto): OBČINA VERŽEJ in OBČINA BOHINJ

(3.mesto): OBČINA DOBRNA
 
 Izbor za čebelam najbolj prijazno občino bo potekal tudi v letu 2012. Vabljene vse občine k sodelovanju. Objava razpisa bo objavljena na spletni strani.
  Seznam čebelam prijaznih občin Aktivnosti
1. Občina Vojnik Občina Vojnik zelo dobro sodeluje s čebelarskim društvom in se pridružujejo akciji Ohranimo čebele.
2. Občina Novo mesto Mestna občina Novo mesto se pridružuje in podpira akcijo Ohranimo čebele - sajenje medovitih rastlin.
3. Občina Gornja Radgona Občini Gornja Radgona nadvse podpiramo akcijo Ohranimo čebele, saj nas je veliko, ki smo ljubitelji te male in pridne žuželke in se zavedamo njenega pomena za življenje na tem planetu.
V vsemu temu vprid in v dokaz, pa smo v letošnjem letu tudi veliko naredili:
Na dan zemlje, 22. aprila je Občina Gornja Radgona  pridobila nov, vzorčen čebelnjak v Lisjakovi strugi, na lokaciji in na območju, ki je postalo mestni gozd in ki poleg ribištva ponuja obiskovalcem tudi naravoslovno učno pot, sprehode ob reki Muri in prostor za piknike. čebelnjak ima svojega gospodarja, ki je velik ljubitelj čebel in član Društva čebelarjev Petra Dajnka iz Gornje Radgone. pri otvoritvi čebelnjaka je bil prisoten predsednik čebelarske zveze Pomurja, dr. Stanko Kapun. Pridelek čebel smo poimenovali Lisjakov med.
V Občini imamo še eno društvo čebelarjev in sicer čebelarsko društvo iz Negove, ki veliko sodeluje z osnovno šolo dr. Antona Trstenjaka in z vrtcem iz Negove.
Velikega pomena čebel se zavedajo naši najmljaši, saj aktivno sodelujejo z društvi in sami pripravljajo projekte:
Na osnovni šoli Negova je letos spomladi teden dni potekal projekt z naslovom čebelice-moje prijateljice. V tem času so na šoli prikazovali ves potek proizvodnje medu, delali izdelke iz medu (sveče, pecivo idr), prirejali igrice na temo čebelice. Po zaključku projekta so javnosti prikazali vso delo, ki so ga v tem času izvajali.  
V vrtcu Manka Golarja v Gornji Radgoni že izvajajo projekt Medeni zajtrk, pa tudi na osnovni šoli Gornja Radgona imajo številne mlade ljubitelje čebel, saj imajo učenci svoj čebelnjak, za katerega sami, z nadzorom Drušva, tudi skrbijo.  
V omenjeni Lisjakovi strugi, v naravnem biseru Občine, pa smo imeli v lanskem letu veliko podrtih dreves od neurja. In v letošnji pomladi smo prav tu, v okolici čebelnjaka posadili številna drevesa, ki so tudi medonosna in sicer 875 dreves lip, doba in gorskega javorja.
Pa naj še nam kdo pove, da Občina Gornja Radgona nima posluha za ohranitev okolja, za ukrepe varstva živalskih in rastlinskih vrst ter njihovih habitatov!  
Predvsem pa smo naredili veliko prav za čebele in jim poleg doma ustvarili veliko možnosti za zdravo življenje v neokrnjeni naravi. Upamo, da bo  tako tudi v bodoče, saj imamo vrsto mladih, ki ciljem sledijo....
4. Občina Žirovnica - Občina Žirovnica, oz. OS, je na svoji redni seji 28.6.2007 soglasno sprejela sklep, da bo občina v okviru svojih pristojnosti storila vse, da svoje območje zaščiti pred vnosom in uporabo gensko spremenjenih organizmov (GSO),
- Občina podpira akcijo čZS, da na Javne površine občine sadimo medovite rastline, saj smo našemu komunalnemu podjetju Jeko-in že v letu 2009 naročili, da na občinskih javnih površinah, ki jih ureja v okviru javne službe sadi le medovite rastline,
- Občina skrbi za kulturno dediščino – Janšev čebelnjak, ki ga je dala v upravljanje Zavodu za turizem in kulturo Žirovnica, v občinskem proračunu pa redno namenja  sredstva za njegovo vzdrževanje,
- Občina sofinancira delo domačega čebelarskega društva in čZG, za kar namenja sredstva v proračunu (razpisi in donacije),
- Občina po svojih močeh pomaga pri zagotavljanju finančnih sredstev za vzdrževanje plemenilne Postaje Anton Janša Zelenica, kot primer naj navedemo, da smo v proračunu 2010 za to namenili 2000 EUR,

- Občina redno občane obvešča o aktivnostih čZS na spletni strani in v občinskih novicah,
- Kot župan se redno udeležujem medenega zajtrka v vrtcu Žirovnica, ki ga organizira čZS in domače čebelarsko društvo AJ,
- Skupaj z Zavodom za turizem in kulturo razvijamo čebelarski turizem in smo pripravili celostni turistični produkt, 
- Na tradicionalni turistični prireditvi v naši občini Veselih dnevih smo že dvakrat zapored organizirali vesele – zabavne čebelarske igre
spodbujamo kmetijstvo kot panogo (finančna pomoč iz proračuna na podlagi razpisov)
,
- Kot župan sem bil leta 2009 proglašen za naj župana Gorenjske,
- V občini deluje na OŠ Žirovnica čebelarski krožek...
- sodelovanju z RP Investicije iz Šenčurja ob otvoritvi komunalnega opremljanja poslovne cone v Žirovnici zasadili drevored medovitega drevesa Kanadski Javor,
- Podprli nov turistični produkt  V zibelki slovenskega čebelarstva in kulture in da je ta produkt v okviru regijskega tekmovanja naj tematskih poti zmagal, 
- Sam osebno pa sem s pomočjo družine Noč iz Sela pri Žirovnici letos  pridelal prvi med iz panja, ki sem ga prejel kot naj župan od ČZG .
5. Občina Kočevje Na Kočevskem ima čebelarstvo dolgo tradicijo, saj je Kočevska znana kot neokrnjena dežela, kjer še vedno prevladuje gozd in avtohtone rastline. čebelarsko društvo Kočevje je lani praznovala 90 let aktivnega delovanja. Vanj je vključenih okoli 100 čebelarjev.
Vrednost neokrnjene narave smo spoznali že pred desetimi leti, ko smo začeli z akcijo za pridobitev blagovne znamke Kočevski gozdni med. Leta 2004 smo prejeli blagovno znamko označbo porekla, v oktobru pa pričakujemo še pridobitev evropskega znaka kakovosti. Za namen promocije Kočevskega gozdnega meda je bilo ustanovljeno Združenje Kočevski med, ki združuje člane čebelarskih društev 7 občin (Velike Lašče, Ribnica, Dobrepolje, Dolenjske toplice, Kočevje, Kostel in Osilnica). Občina Kočevje je prispevala levji delež za pridobitev blagovne znamke, poleg tega pa letno podpira certificiranje Kočevskega gozdnega medu in promocijo le-tega.
6. Občina Kranj V mestni občini Kranj skrbijo in podpirajo akcijo Ohranimo čebele tudi z osveščanjem učiteljev vseh osnovnih šol na kranjskem območju, saj menijo, da lahko poleg staršev vcepijo otrokom čut za ohranitev narave in živali. Župan g. Mohor Bogataj je v dopisu pozval učitelje, da pri urejanju šolskih vrtov sadijo le avtohtone medovite rastline in s tem omogočijo čebelam dodaten vir medičine in cvetnega prahu.
Poudaril je pomen čebele kot opraševalke številnih rastlin in nepopravljivih posledic, ki velikokrat nastanejo prav zaradi neodgovornega ravnanaja ljudi.
7. Občina Rečica ob Savinji Občina Rečica ob Savinji podpira delo domačega čebelarskega društva, za kar namenja sredstva v proračunu. S tem se zagotavlja vsakoletna predstavitev čebelarjenja varovancem vrtca v okviru "medenega zajtrka", sodelovanje čebelarjev na tradicionalnem Lenartovem sejmu in v tem letu v okviru praznovanja občinskega praznika tudi razstava "čebelarstvo nekoč in danes".
8. Občina Laško

Občini Laško imamo 110-letno tradicijo društvenega organiziranja.

Leta 2004 je čebelarsko društvo Laško s pomočjo Jožeta Majcna, kustosa Muzeja Laško, pripravilo in realiziralo odprtje stalne čebelarske razstave v vili Šmohor, v sklopu varovanih stanovanj Zdravilišča Laško. Želja članov čebelarskega društva Laško je, da se tudi ta razstava nadgrajuje z novimi turističnimi produkti, ki bodo zagotavljali promocijo in razvoj čebelarske dejavnosti v lokalnem in širšem prostoru.

Občinski svet Občine Laško je na 6. seji, dne 4. 7. 2007,  obravnaval predlog za razglasitev Občine Laško za območje brez gensko spremenjenih organizmov (GSO) in župan Občine Laško je podpisal izjavo Občina Laško - območje brez GSO.

Občina Laško ima v svojem proračunuvsako leto zagotovljena sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja občine Laško ter tako sofinanciramo izobraževanje, promocijo in ostale aktivnosti čebelarskega društva Laško.

Z željo po vzpostavitvi čebelarskega turizma v Občini Laško je čebelarsko društvo Laško skupaj s partnerji v letu 2008 izvedlo projekt Spoznajmo čebelarsko dediščino. V okviru projekta so uredili 4 vrtove medovitih rastlin, ki bodo v bodoče povezani v čebelarsko učno pot. Glavni nameni projekta, ki je leta 2008 uspešno kandidiral za evropska sredstva LEADER preko LAS Raznolikost podeželja, so bili:

Odpreti vrata svojih domov in čebelnjakov tudi drugim – tako predšolski in šolski mladini, različnim združenjem (stanovskim, tematskim, idr.), podjetjem kot tudi domačim in tujim turistom z namenom osveščanja o pomenu čebelarstva in njegovi promociji.

Aktivna vključitev v programe čebelarskih poti čebelarske zveze Slovenije, saj te v naši regiji še niso vzpostavljene, in jih primerno označiti. čebelarske poti obsegajo obisk ene ali več čebelarskih znamenitosti, saj želimo zajeti čim več naravnih, kulturnih in drugih posebnosti določenega območja. Na našem območju raste obilo zdravilnih in medonosnih rastlin, ki jih želimo predstaviti svojim obiskovalcem, hkrati pa skupaj z javnimi službami skrbimo za njihovo zaščito ter sajenje na javnih in zasebnih površinah. Ne nazadnje, k ogledu vabijo čebelnjaki, prave umetniške galerije na prostem, ki s svojo pojavnostjo plemenitijo kulturno podobo krajine.

Aktivno želimo prispevati k razvoju wellness turizma na območju, saj je ta v zadnjih letih postal najpropulzivnejša zvrst turizma povsod po svetu. Z našim znanjem in čebelarskimi produkti želimo prispevati k čim kvalitetnejši in inovativnejši ponudbi tako na področju medicinskega wellnessa (apiterapija) kot na področju lepotne in telesne nege (masaže, kopeli …)  ter gastronomije (lokalna kulinarika iz čebeljih produktov). Želimo tudi, da naši produkti postanejo zaželen spominek z visoko dodano vrednostjo, ki prispeva k prepoznavnosti bogate naravne in kulturne dediščine turistične destinacije.

čD Laško zagotavlja finančno pomoč za izgradnjo temeljev in ograj pri učnih čebelnjakih, ki jih je ali še bo namenila čZS za delo čebelarskih krožkov v OŠ na področju občine Laško.

S sodelovanjem čD Laško predstavljamo čebelarsko dejavnost in pomen prisotnosti čebel v naravi v vrtcih in šolah v občini (tradicionalni medeni zajtrk),

Občini Laško podpiramo akcijo Ohranimo čebele in hkrati podpiramo dejavnost naših čebelarjev.

9. Občina Lendava Občini Lendava, ima čebelarstvo  dolgo tradicijo, prav letos je najstarejše pomursko čebelarsko društvo Lendava praznovalo 90 -letnico delovanja. čD Lendava je bilo ustanovljeno leta 1921 in je takrat štelo 72 članov. Občina jim je ob visokem jubileju podelila priznanje. Podpiramo akcijo Ohranimo čebele:
-V parku smo zasadili medovite rastline,
-Ob 20 obletnici samostojnosti smo zasadili dvajset lip,
-V vrtcu organizirajo vsako leto medeni zajtrk, kjer čebelarji predstavijo otrokom delo z čebelami in izdelke iz medu,
- V občinskih novicah objavljamo članke čD,
-Turizem d.o.o. Lendava, ponuja medene izdelke v svoji trgovini,
- V bodoče bomo ob kolesarski stezi  zasadili drevored lip.
V občini deluje tudi čebelarsko društvo Kapca, ki je letos praznovalo dvajseto obletnico in ob tem izdalo Zbornik čebelarskega društva 1991- 2011.
10. Občina Logatec Občina Logatec je čebelam prijazna občina. Skupaj s čebelarskim društvom Logatec skrbijo za ohranjanje čebelarstva na njihovem območju. Preko lokalnih novic občane obveščajo o novostih in akcijah, ki jih pripravljajo, v sodelovanju z občino pa se zavzemajo tudi za sejanje opuščenih kmetijskih zemljišč z medovitimi rastlinami.
11. Občina Brezovica Občina Brezovica prispeva k večjemu ozaveščanju in tudi k podpori čebelarjem in čebelam na več načinov:
Spomladi smo posadili oz. posejali sončnice, katere ste preko akcije poslali po občinah.
V vrtcih se promovira med kot zdrav zajtrk – enkrat letno se ga udeleži tudi župan s čebelarji iz občine.
Podpiramo tudi delovanje dveh čebelarskih društev v občini.
Podpiramo izobraževanja na temo čebelarstva za čebelarje.
Enkrat letno se opravi javni razpis za ohranjanje čebeljih družin – namenjen čebelarjem s področja občine.
12. Občina Beltinci  V Občini Beltinci aktivno deluje čebelarsko društvo Beltinci od leta 1936, ki pokriva vseh 8 krajevnih skupnosti in s svojim strokovnim delom in veliko bogatih izkušenj članov skrbi za čebele in opraševanje, kar je tudi glavno poslanstvo čebelic. Občina Beltinci pomaga društvu, da skupaj uresničuje svoje poslanstvo, saj se v občini zavedamo, da je čebelarstvo pomembna veja v naravi in našem okolju. Občina sodeluje z društvom tudi pri »medenem zajtrku« v osnovni šoli in vrtcih ter Ob dnevu čebelarjev.
Tudi v letu 2011 smo se pridružili akciji »OHRANIMO čEBELE«  v Občini Beltinci ter vseh krajevnih skupnostih. Semena smo prejeli od čebelarske zveze Slovenije ter jih skupaj z brošurami simbolično razdelili med vasi.
Semena so bogato obrodila in zrasle so lepe in rumene sončnice, ki so krasile Občino Beltinci in pomembne objekte v krajevnih skupnostih.
Lep šop sončnic je zrasel tudi pred skrbno urejenim čebelarskim domom, kateri društvu služi za strokovno druženje ter prijetna srečanja. V občini deluje tudi čebelarski krožek, kjer mlade navdušujemo za čebelarstvo.
13. Občina Slovenj Gradec V Mestni občini Slovenj Gradec aktivno sodelujejo pri akciji Ohranimo čebele. V parkih mesta je bilo v minulih letih posajenih preko petnajst tisoč različnih cvetočih medovitih trajnic, ki krasijo javne nasade v ožjem mestnem središču. Že pred desetimi leti so začeli z zasajanjem dreves lipe. Do danes so jih posadili čez trideset. Tudi ob letošnjem prazniku mesten občine nadaljujejo s to tradicijo in so v neposredni bližini zdravstvenega doma zasadili novih deset dreves lipe. V mesecu oktobru nadaljujejo z tovrstno akcijo, saj nameravajo ob novo nastajajočem mladinskem hotelu posatiti še dodatnih petdeset dreves lipe. Prepričani so, da so zastavili obetaven program hortikulturne ureditve z medovitimi rastlinami in ga nameravajo izvajati tudi v prihodnje.
14. Občina Radovljica -Občina Radovljica bo v letu 2011 dokončala izgradnjo čebelarsko razvojno izobraževalnega centra Gorenjske v Lescah v vrednosti 1,2 mio EUR, ki je sofinanciran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj, podpirajo pa ga tudi vse Gorenjske občine, čebelarska zaveza Gorenjske in čebelarsko društvo Radovljica. Osnovni namen investicije je izgradnja razvojno izobraževalne infrastrukture regionalnega pomena za celovito podporo razvoju, raziskovanju, ohranjanju in promociji naravovarstva, čebelarstva in kranjske sivke na Gorenjskem kot pomembnega dejavnika pri varovanju  narave in njene biodiverzitete.
-
V okviru programa LEADER je občina Radovljica nosilka projekta Učno animacijsko središče kranjske sivke za otroke v vrednosti 20.000 EUR. Namen projekta je vzpostaviti učno animacijsko središče kranjske sivke za otroke s kvalitetnimi animacijsko motivacijskimi programi za otroke, preko katerih se bodo spoznavali s pomenom kranjske sivke, njenim pomenom za biodiverziteto, seznanjali se bodo z delom s čebelami, ter pridobili znanja o v zgodovin znanih možeh, ki so doma in v svetu uveljavili kranjsko sivko.
-
Občinski svet Občine Radovljica je na 8. seji Občinskega sveta 28. junija 2007 sprejel izjavo o razglasitvi občine Radovljica za območje brez gensko spremenjenih organizmovhttp://www.radovljica.si/podrocje.aspx?id=358 .
-
Občina Radovljica je v letu 2010 podprla akcijo čebelarske zveze Slovenije Ohranimo čebele in se pridružila predlogu, da se kranjska čebela razglasi za ogroženo vrsto na območju Slovenije.
-
V občini Radovljica ima že od leta 1959 prostore čebelarski muzej, specializiran muzej, ki hrani in preučuje bogato dediščino slovenskega čebelarjenja. Muzej letno obiščejo skupin otrok in odraslih, ki jim poleg vodenja po zbirki nudijo tudi pedagoške in andragoške programe. čebelarski muzej privablja tudi številne tujce. Poleg stalne razstave pripravljajo tudi občasne razstave. Trenutno je na ogled razstava »Iz depojske zbirke. O vzreji matic.«
-
Turizem Radovljica, ki skrbi za povezovanje in promocijo turizma v občini Radovljica, si je za svoj destinacijski znak izbral shematizirano čebelico, slogan pa je Radovljica pristno sladka, prav v povezavi s čebelarstvom in medenimi proizvodi.
-
Med uradnimi spominki Turizma Radovljica so tudi medeni proizvodi: med in medica. Nadaljujemo tradicijo ohranjanja starih imen npr. »strd«, »ta strden«.
-
V TIC-u izvajamo degustacijo medu iz občine Radovljica.
-
čebelar Drago Pančur, doma iz Lancovega je večkratni prejemnik zlate medalje za gozdni med. Prejel jo je tudi letos na Mednarodnem kmetijsko živilskem sejmu v Gornji Radgoni.
-
čebelarsko društvo Radovljica je lani pričelo z organizacijo kulinaričnih delavnic, z namenom vključevanja medu v prehrano. Letos bodo organizirali kulinarično delavnico  konec novembra, skupaj s Srednjo gostinsko in turistično šolo Radovljica.
-
Turizem Radovljica pričenja z akcijo »Vključimo med v naše domače gostilne«, da turistom pokažemo prepletanje tradicije in sodobnosti v gostinski ponudbi.-
Tako kot v preteklih letih se bomo tudi letos udeležili medenega zajtrka v vrtcu, ki ga organizira čZS in domače čebelarsko društvo.
-
Občina sofinancira delo dveh domačih čebelarskih društev in čZG, za kar namenja sredstva v proračunu (razpisi in donacije), in spodbuja kmetijstvo kot panogo (finančna pomoč iz proračuna na podlagi razpisov),
-
V OŠ F. S. Finžgar v Lescah deluje čebelarski krožek, ki skrbi za lasten čebelnjak.
-
V OŠ Antona Janše organizirajo vsako leto delavnice na temo panjskih končnic.
15. Občina Veržej Tudi v Občini Veržej se pridružujemo slovenski akciji čebelam najbolj prijazna občina. Tako že o pomenu čebel in čebelarjenju osveščamo otroke v vrtcu in osnovni šoli.  Vrtec Veržej je prav tako vključen v projekt Tradicionalni zajtrk, poleg tega pa v vrtcu poskrbijo, da otroci  pogosteje posežejo po medenih izdelkih. 
V Osnovni šoli Veržej deluje čebelarski krožek, kjer se otroci seznanijo s pomenom čebelarjenja, o življenju čebel, skrbijo za pridelavo in pomen medu. V krožek so vključeni tudi učenci s posebnimi potrebami (s čustvenimi in vedenjskimi motnjami), saj pri nas deluje skupna osnovna šola teh učencev, ki prihajajo iz celotne Slovenije,  in učencev iz šolskega okoliša naše občine.  čebelarski krožek sodeluje tudi s čebelarsko zvezo Slovenije, saj so se prijavili na razpis in  dobili čebelarsko opremo, učna sredstva in pripomočke.
V občini aktivno deluje čebelarsko društvo Veržej, ki se redno vključuje v organizacijo čebelarske zveze Pomurja in čebelarske zveze Slovenije, člani društva se udeležujejo številnih strokovnih predavanj, čebelarskih razstav, v občini pa sodelujejo tudi na kulinarični razstavi, kjer predstavijo izdelke iz medu.
Občina Veržej  podpira delovanje čebelarskega društva Veržej in jim namenja sredstva za nabavo pisarniškega materiala, ter za pokrivanje stroškov izobraževanja. Občina Veržej izdaja občinsko glasilo, ki izide 4  krat letno, v njem pa ima posebno mesto tudi čebelarska rubrika. Poleg aktivnega čebelarskega društva se namreč na območju občine nahaja tudi daleč naokrog znan čebelarski muzej, ki ga vodi družina Tigeli iz Krapja.
čebelarski muzej pogosto priredi dneve odprtih vrat, ki se ga udeležijo mnogi občani, pa tudi številni turisti iz bližnjih Term Banovci, kakor tudi drugi obiskovalci. čebelarski muzej pogosto pridejo obiskat tudi osnovnošolski otroci iz drugih osnovnih šol Pomurja in širše, kjer izkoristijo naravoslovni dan in se na ta način seznanijo s čebelarstvom , spoznajo, kakšne čebelnjake so ljudje gradili nekoč in danes, spoznajo čebeljo družino, spoznajo vlogo medu v prehrani in ga tudi degustirajo, ogledajo si 110 let star čebelnjak ter pripadajočo opremo, na koncu pa si iz čebeljega voska izdelajo svečo.  Občina Veržej podpira delovanje družine Tigeli in jim omogoča brezplačno promocijo v občinskem glasilu, njihovi prospekti in  izdelki pa so nenehno na voljo tudi v prostorih turistično-informativnega centra Veržej.
Občina Veržej dobro sodeluje tudi s čebelarstvom Šalamun iz Banovcev. V letošnjem letu jim je dala v brezplačno uporabo občinsko zemljlišče, kjer imajo postavljene čebelnjake. čebelarstvo Šalamun z več kot tridesetletno tradicijo in 250 panji; torej tremi kontejnerji in dvema čebelnjakoma ter čebelarskim avtobusom imajo dokaj razvito tehnologijo čebelarstva, njihova  vizija turistične kmetije pa je, da bi se vsak gost po obisku bolje zavedal da so med in čebelji proizvodi naraven in zdrav proizvod, ki bi moral biti čim večkrat na jedilniku. Zato organizirajo posebne »medene počitnice«. Tudi s  čebelarstvom  Šalamun iz Banovcev Občina Veržej izredno dobro sodeluje in jim omogoča brezplačno promocijo v občinskem glasilu ter promocijo v turistično-informativnem centru Veržej.
Občina Veržej skrbi tudi za to, da se zasajajo medovite rastline, na krajevno običajen način (preko občinskega glasila in na plakatnih mestih) pa poskrbi za opozarjanje občanov za dosledno upoštevanje navodil pri škropljenju sadnega drevja in poljščin.
16. Občina Metlika Občina Metlika sodeluje z otroškim vrtcem pri projektu Tradicionalni slovenski zajtrk.
Namen projekta je izobraževati, obveščati in ozaveščati otroke ter tudi širšo javnost o pomenu zajtrka v okviru prehranjevalnih navad. Poudarek je tudi na  prednostih lokalno pridelanih živil. Prav zaradi tega smo se odločili, da povabimo k sodelovanju in izvedbi našega projekta tudi Društvo kmečkih žena Metlika, Društvo sadjarjev Metlika in Društvo čebelarjev Metlika.
Dejavnosti izvajamo ves teden in jih zaključimo na zaključni prireditvi, ki poteka v vrtcu. Na zaključno prireditev povabimo sodelujoče pri dejavnostih projektnega tedna. Poudarjamo področja čebelarstva in kmetijstva ter pomen zajtrkovanja in zdravih prehranjevalnih navad. 
V spodaj priloženih opisih je razvidno, kako potekajo dejavnosti pri organizaciji Tradicionalnega slovenskega zajtrka.
 - Postavitev stojnic oz. razstav v večnamenskih prostorih (Društvo sadjarjev, Društvo čebelarjev, Društvo kmečkih žensk)
- Predstavitev peke pogače in pogovor o hrani v preteklosti –DRUŠTVO KMEČKIH ŽENSK(Otroci si ogledajo kako se  pripravi testo za pogačo in poslušajo predstavitev. Pripravljeno testo dobijo s seboj v oddelke, kjer ga dokončno oblikujejo v pogače ter ga dajo speči v kuhinjo). 
-  Predstavitev  dela ČEBELARJEV  
(Čebelar bo predstavil obleko, čebelji panj, izdelke iz medu ter bo povedal par besed o   čebelah in njihovem načinu življenja. Otroci bodo imeli priložnost poskusiti med).
17. Občina Bohinj  Menimo, da v smislu vaše akcije izvajamo kar nekaj ukrepov s tega področja in smo
čebelam prijazna občina.
Občina Bohinj je na svoji redni seji 29.5.2008 soglasno sprejela sklep, da v obsegu
svojih zakonskih in organizacijskih možnosti ne bo dovoljevala sajenja gensko
spremenjenih organizmov in da bo uporabila vse primerne ukrepe, da se kmetje in
lastniki zemljišč na območju občine ne bi odločili za gojenje in sproščanje GSO na svojih zemljiščih. Na Javne površine občine sadimo medovite rastline, saj vse parke in zelenice v občini zasadimo z medovitimi rastlinami in s tem podpiramo akcijo ČZS ohranimo čebele. Spodbujamo čebelarski turizem, ker vsako leto v času Mednarodnega Festivala alpskega cvetja aktivno sodelujemo s čebelarji v smislu sodelovanja in vodenja delavnic na temo V kraljestvu čebel. Pod vodstvom botaničnega vodnika udeleženci na poti k čebelarju opazujejo travniško cvetje močvirne rastline ob potokih in cvetje na gozdnih obronkih.
Čebelar jih seznani z umetnostjo čebelarstva - eno izmed najstarejših in najbolj
tradicionalnih dejavnosti na podeželju in organiziranim življenjem čebel. Pokaže
čebelnjak od znotraj - vidi se ''ogledni panj''. Poskusi se čebelje pridelke, od medu,
propolisa, cvetnega prahu, do medice in medenega likerja. Skozi povečavo se opazuje čebele (delavko, matico, trota), cvetni prah in čebeljega zajedavca – varojo.
Vsako soboto imamo organizirano EKO tržnico v Bohinjski Bistrici in posebej tudi v
času Festivala alpskega cvetja. Domača obrt je del kulturne dediščine Bohinja. Del tega pa so tudi kulinarične specialitete, ki izvirajo iz Bohinja. To tradicijo aktivno neguje Društvo kmečkih Žena in deklet Bohinja. Na tržnici je mogoče kupiti domač kruh, med in medene produkte, domača jajca, potico, peciva, sire, skuto.
Občina skrbi za kulturno dediščino - pomaga po svojih močeh pri obnovi in
vzdrževanju drugega najstarejšega čebelnjaka v Sloveniji, to je Čučkovega čebelnjaka na Bitnjah. Občina je finančno podprla in njeni predstavniki so sodelovali na prireditvah pri rojstni hiši Jana Strgarja na Lomah.
Občina pomaga pri delovanju čebelarskega krožka v osnovni šoli dr. Janeza
Mencingerja. Dovolila je postavitev čebelnjaka na občinski zemlji pri osnovni šoli.
Financirala je kovinsko ograjo ( mreže) okoli čebelnjaka. Čebelnjak je bil postavljen za potrebe krožka v letošnjem letu, s pomočjo donatorjev, ki sodelujejo v skladu za
ohranjanje kranjske čebele pri Čebelarski zvezi Slovenije. Občina sofinancira delo čebelarskega društva Bohinj vsak leto preko razpisa za dodelitev pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Bohinj, za kar so namenjena sredstva v proračunu občine.
V letošnjem letu je občina Bohinj finančno pomagala čebelarskemu društvu Bohinj, pri praznovanju 11o letnice in sofinancirala zbornik, ki so ga pripravili čebelarji ob
praznovanju 110 letnice neprekinjenega delovanja čebelarskega društva Bohinj.
Občina sofinancira čebelarsko zvezo Gorenjske, za kar namenja sredstva v
proračunu občine kot donacija.
Sofinancira pa tudi izgradnjo čebelarsko izobraževalnega centra v Lescah.
Župan ali podžupan občine Bohinj se vsako leto udeleži medenega zajtrka v vrtcu v
Bohinjski Bistrici in Srednji vasi, ki ga organizira ČZS s pomočjo čebelarskega društva
Bohinj.
V občinskem glasilu se obvešča o aktivnostih ČZS in domačega Čebelarskega društva.
Preko razpisa, za katerega so namenjanja sredstva v proračunu občine Bohinj
spodbujamo čebelarstvo kot kmetijsko panogo.
18. Občina Dobrna Občina Dobrna, z nekaj več kot 2000 prebivalci, se ponaša z bogato kulturno in naravno dediščino, ki sega daleč v zgodovino. Sloves ji daje zdravilni vrelec, saj sodijo dobrnske toplice med najstarejša zdravilišča pri nas.
Ponosni smo na številna društva, ki delujejo v Občini Dobrna in ohranjajo našo skupno dediščino. Med njimi je tudi Čebelarsko društvo Dobrna. Občina Dobrna tesno sodeluje z omenjenim društvom. Vsa leta tako skupaj organiziramo različne dogodke na temo čebelarstva - na prireditvah in sejmih, v občini in izven nje. Tako zagotavljamo tudi finančna sredstva, da so projekti kar najbolje izpeljani. Med njimi izpostavljamo prireditev »prikaz čebelarstva v Občini Dobrna«, katero finančno podpiramo že šest let. Tako prireditev prispeva k izboljšanju pogojev za čebelarje, občani, turisti in obiskovalci Občine Dobrna pa so bolj ozaveščeni o pomenu čebelarstva. Preko te prireditve ne promoviramo le Občino Dobrna, kot kraj na podeželju, kjer lahko tako domači kot tuji gostje poleg miru, čistega okolja, poiščejo tudi kmetijsko panogo – čebelarstvo, ki je stara in še vedno zanimiva tudi kot del kulturne dediščine. Poleg te prireditve sodelujeta Občina Dobrna in Čebelarsko društvo Dobrna še na številnih drugih prireditvah v okviru občinskih praznikov, samostojnih promocijah čebelarstva z degustacijo medov in predavanj, organiziramo tržnice, izvajamo informativne dejavnosti, ozaveščamo otroke in mladino o pomenu čebelarstva kot del kulturne in naravne krajine. Občina Dobrna sodeluje tudi na različnih sejmih po Sloveniji, kot so Kmetijsko živilski sejem AGRA v Gornji Radgoni, Mednarodni obrtni sejem Celje, na katerih skupaj s čebelarji, promoviramo čebelarstvo v občini kot del čebelarskega turizma. Čebelarski turizem se spodbuja tudi na način, da je v tukajšnjih Termah Dobrna postavljena stalna vitrina čebeljih pridelkov, ki jih nudijo lokalni čebelarji, zagotovljena pa je tudi tedenska predstavitev čebelarja v omenjenih termah. Terme Dobrna poskrbijo tudi za voden ogled čebelarstva pri okoliških čebelarjih, ki se ukvarjajo tudi z dopolnilno dejavnostjo na kmetiji.
Občina Dobrna omogoča Čebelarskemu društvu Dobrna vsa leta brezplačne prostore za njegovo delovanje. Zadnja leta je društveni prostor Čebelarskega društva Dobrna zagotovljen v novi večnamenski dvorani, kjer dovoljujemo brezplačno uporabo dvoran za izvedbo različnih predavanj, ki jih organizira tudi Čebelarska zveza Slovenije, Javna svetovalna služba v čebelarstvu.
 Ponosni smo, da že nekaj let deluje na Osnovni šoli Dobrna tudi čebelarski krožek. Občina Dobrna je letošnje leto nudila pomoč pri ureditvi zemljišča za postavitev učnega čebelnjaka za potrebe čebelarskega krožka. Ob tem dogodku se je ob učnem čebelnjaku zasadil tudi vrt medovitih in zeliščnih rastlin. Prav tako je vrt medovitih drevesnih vrst zasajen v parku ob Osnovni šoli Dobrna, ponašamo pa se tudi z občinskim parkom, v katerem najdemo medovite drevesne vrste.
Podpiramo tudi dobrodelno izobraževalno akcijo »En dan za zajtrk med slovenskih čebelarjev«, ki jo organizira Čebelarska zveza Slovenije, Javna svetovalna služba. Tako vsako leto sodeluje župan, podžupan in direktorica občinske uprave na omenjenem zajtrku, ki ga izvajamo v Vrtcu Dobrna.
Občina Dobrna izda 4 x letno občinsko glasilo, v katerem kontinuirano objavljamo članke in reportaže na področju čebelarstva, ki jih pišejo različni pisci: Čebelarska zveza Slovenije, Javna svetovalna služba v čebelarstvu, Čebelarsko društvo Dobrna, Osnovna šola Dobrna, Vrtec Dobrna itd. V glasilu se tako ob eni izdaji pojavi včasih tudi več člankov različnih piscev.
K akciji Ohranimo čebele je s podpisom lanskoletne peticije za ohranitev čebel sodeloval tudi Župan Občine Dobrna. Prav tako je Občinski svet Občine Dobrna v letu 2007 sprejel izjavo o razglasitvi Občine Dobrna za območje brez gensko spremenjenih organizmov.   
Lahko trdimo, da občina v svojih aktivnostih posveča pozornost varovanju in ohranjanju čebel ter zdravega in čistega okolja, saj v spomladanskem času vse občane opozarjamo na pravilno ravnanje s fitofarmacevtskimi sredstvi.
Poudarjamo, da smo ponosni na Čebelarsko društvo Dobrna, ki skrbi za tradicijo in razvoj čebelarstva in sledi strokovnim in drugim plemenitim naukom velikega moža Antona Janše. Tako gradijo potrebno omiko današnjega človeka, opozarjajo na nedopustne posege v naravo, osveščajo ljudi in bogatijo svet, v katerem živimo.

 
  Števec obiskov:    
 

O avtorjih | Prijava